Speaker: Indradyumna Swami
Verse: Srimad Bhagavatam –10.8.41
Where: Sydney, Australia,  November 20, 2017